جشن «میدسومار»

جشن «میدسومار» مهمترین جشن ملی در کشورسوئد

جشن «میدسومار» مهمترین جشن ملی در کشورسوئد است که با آداب و رسوم برگزار می شود.
نیمه تابستان سوئدی جشنی است که روح شادی، وحدت و احترام به طبیعت را در بر می گیرد. این زمانی است که سوئدی ها گرد هم می آیند تا میراث فرهنگی خود را گرامی بدارند، با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کنندو فصل تابستان را جشن بگیرند.  در حال رقصیدن در اطراف میله و تاج گل بر سر.

 Link:Facebook

Comments are closed.