برگی از تاریخ؛ عباس لسانی و دیدگاهش از تبریز – ویدئو

حکم صادره برای عباس لسانی عمدتا بجهت فراخوانها، سخنرانیها و مواضع بی‌پرده و تاثیرگذار وی علیه سیاستهای حاکم علیه تورکها و آزربایجان جنوبی از سوی حکومت مرکزی صورت گرفته است.

یکی از سخنرانیهای آقای لسانی که سال ۱۳۹۲ در بین فعالین مدنی آزربایجان جنوبی در منزل مرحوم حسن آزربایجان (دمیرچی) پس از آزادی این استاد موسیقی و فعال شناخته شده آزربایجان جنوبی انجام شده و حول مسئله تبریز و جایگاه این شهر در تاریخی سیاسی آزربایجان است.

آقای لسانی در این جمع سخنانش را با شعر «یحیی شیدا» در وصف تبریز شروع کرده و با اشاره به کارنامه درخشان این شهر عنوان می نماید که تبریز را نمی‌توان متوقف کرد.

Comments are closed.