بودجه پیشنهادی سال 2021 برای بازسازی قاراباغ

وزارت دارایی جمهوری آزربایجان پیش نویس لایحه بودجه بازسازی قاراباغ برای سال 2021 را جهت بررسی به پارلمان ملی آزربایجان ارائه کرد.

طبق لایحه پیشنهادی، برای بازسازی قاراباغ در سال 2021 ردیف بودجه 2.2 میلیارد مناتی در نظر گرفته شده است.

وقار بایرام اف؛ نماینده پارلمان ملی آزربایجان در مصاحبه با «آخار» درخصوص بودجه پیشنهادی گفت: «روند بازسازی قاراباغ در چندین مرحله انجام خواهد شد اما مهمترین آن مرحله اول است. در مرحله نخست بیشتر کارهای زیربنایی و زیرساخت ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.»

بایرام اف ادامه داد: «در مرحله اول، منابع تخصیص یافته از بودجه برای ایجاد زیرساخت ها و خدمات اولیه تأمین خواهد شد. این اهداف اصلی مرحله اول است. جذب سرمایه گذاری خصوصی و خارجی از اولویت های مرحله بعدی خواهد بود.»

علاوه بر ردیف بودجه سال 2021، منابع مالی قابل توجهی نیز مستقیما از صندوق ذخیره ارزی جمهوری آزربایجان برای بازسازی قاراباغ اختصاص خواهد یافت.

گوناز تی وی

Comments are closed.