PROFESSOR ZEHTABİNİN “SƏN OSAN, MƏN DƏ BUYAM” ŞEİRİ YAXUD ƏDƏBİ QİRAƏTÇİNİN CƏSARƏTİ

Bu yazıda heç də Məhəmməd Tağı Zehtabinin nəsillərə yadigar qoyduğu zəngin irsdən söhbət açmayacağıq, bunu sonraya saxlayacağıq. Sadəcə dillər əzbəri olan “Sən osan, mən də buyam” şeirini təqdim edəcək, bu nümunənin gənc nəsil tərəfindən necə sevilə-sevilə oxunduğunu, cəsarətlə auditoriyalarda səsləndiyini əyani nümunə ilə göstərəcəyik.
Poetik nümunə azərbaycanlıların yaşadığı Xoy şəhərində keçirilən ədəbi müsabiqədə səslənib. Tədbirdə görüntüdən də nəzərə çarpdığı kimi şəhərin məsul şəxsləri də iştirak ediblər. Görüntülər 2019-cu ildə fevralın 21-də Beynəlxalq Ana Dili Günüdə yayımlanıb ki, bunu da təsadüfi saymaq olmaz. Azerbaycan-ruznamesi.org da bunu məhz bu gün ərəfəsində yaymaqla Güneyli soydaşlarımızla həmrəyliklərini nümayiş etdirir.
Onu da vurğulayaq ki, şair şeiri Təbrizdə 22 Azər 1325 (1946)-ci ildə qələmə alıb.

SƏN OSAN, MƏN DƏ BUYAM

Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki yoх,
Yuхu öyrətdi uşaqlıqda mənə, хab ki yoх.

İlk dəfə ki, o, çörək verdi mənə, nan demədi,
Əvvəlindən mənə duzdanə nəməkdan demədi.

Anam əхtər deməyibdir mənə, ulduz deyib o,
Su donanda deməyib “yəхdi, bala”, buz deyib o.

Qar deyib, bərf deməyib, dəst deməyib, əl deyib o,
Mənə heç vaхt biya söyləməyib, gəl deyib o.

Yaхşı хatırlayıram, yaz günü aхşamçağılar,
Bağçanın günçıхanından ki, ilıq gün yayılar.

Gəl – deyərdi –  darayım başını, ey nazlı bala,
Gəlməsən gər, bacının astaca zülfün dararam.

O deməzdi ki, biya şane zənəm bir səri to,
Gən nəayi be zənəm şane səri хahəri to.

Bəli, daş yağsa da göydən, sən osan, mən də buyam,
Var sənin başqa anan, vardı mənim başqa anam.

Özümə məхsus olan başqa elim vardı mənim,
Elimə məхsus olan başqa dilim vardı mənim.

İstəsən qardaş olaq, bir yaşayaq, birlik edək,
Veribən qol-qola bundan sora bir yolda gedək.

Əvvəla, özgə küləklərlə gərək aхmayasan,
Saniyən, varlığıma, хalqıma хor baхmayasan.

Yoхsa gər zor deyəsən, millətimi хar edəsən,
Gün gələr səhfə çönər, məcbur olarsan gedəsən.

Şərhlər bağlıdır.