QƏDİM OĞUZLARDA SALAMLAŞARKƏN

Qədim oğuzlar bir-birilə salamlaşanda indiki ərəbmənşəli “salaməleyküm” (“sizə əmin-amanlıq” və ya “sizə asayiş”) ifadəsi əvəzinə “əsənmi siz?” (“sağlammısız?” və ya “salamatmısız?”) ifadəsindən istifadə edirdilər. Oğuzların epik aləmi ilə bağlı olan söyləmələrdə bu söz xüsusilə gözəl səslənir:

Qarşı yatan uca dağlar əsən olsa, el yaylar,

Qanlı-qanlı sular əsən olsa, axar-çağlar.

Qaytabanda qızıl dəvə əsən olsa, doğar-törər,

Qaracıq atlar əsən olsa, qulan verər.

Yaylaqdakı ağca qoyun əsən olsa, quzulayar,

Bəy ərənlər əsən olsa, oğlu doğar…

“Kitabi-Dədə Qorqud”

Kamil Allahyarov,
filologiya elmləri doktoru, professor

Şərhlər bağlıdır.