Açar sözə görə baxış

Əbdülmömin ibn Yusif ibn Faxir Urməvi