20 NOYABR 1945-Cİ İLDƏ TƏBRİZDƏ KEÇİRİLMİŞ AZƏRBAYCAN XALQ KONQRESİNƏ (AXK) SEÇİLMIŞ NÜMAYƏNDƏLƏRIN SİYAHISI.

Cənab Cəfər Pişəvəri, cənab Rəfii, Hacı Əli Şəbüstəri, Məhəmməd Biriya, Hacı Seyid Rza, Hacı Seyid Rza Murtəzəvi, Hacı Məhəmmədəli Mustafayi, Hacı Əzim Xan, Usta İbrahim Bağırzadə, Kərim Doşab, Sadıq Padegan, Mirzə Fətəli Fəthi, Hacı Əhmədağa Xəndəği, Haşım Ağa Xəndəği, İsrafil Qadiri, Mirağa Məsumzadə, Xəlil Azərbadeqan, Hüseyn Qurbanzadə, Abdulla Sarəngi, Qurban Pənahxah Cavid, Həmid Darandaşi, Məşədi Hüseyn Rizvan, Hüseyn Davər Nobəri, Dadaş Tağızadə, Hacı Mirhəsənağa Seyid Rəsuli, Hacı Maqsud Təvəkküli, Hacı Nağı Təvkküli, Məhəmməd Əli Rəşid Əlizadə, Səməd Mənsuri, Siddiq Pur, Rza Pur, Seyfulla Zövqi, Mirzə Əli Ağbulaq, Nağı Canfəşani, Muxtar Doroşkəçi, Bələdi, Cəfər, doktor Qulam Hüseyn Pezeşki, Xəlil Xan Ərəs, Nəcəf Keşavərz, Əli Fitrət, Məhəmməd Əli Dibayi, Məşədi Əhməd Kişmiş oğlu, Əli Hacı Məhəmməd Mirab Oğlu, Qasım Cavadxani, Məhəmməd Ağa Cavadxani, Mahmud Pakdel, Əli Xan Tiru, Rəhim Əkbərpur, Əhməd Ağa İmaməlizadə, Səməd Cəvahiri, Mirzə Həmid Əli Nəsiri, Teymur Cavadxani, Seyid Həsən Sirac, Ədül Əli Müstəmə, Hacı Ələsgər Bağban, Əyyub Kəlantəri, Rəhim Fərqandust, Əli Qəhrəmani, Kazım Haşımniya, Tağı xan Hengami, Məşhədi Rza Hacı oğlu, Hacı Hüseyn Dilbəri, cənab Mirzə Abbas Əli Xan, Məşədi Məcid Nikpur, Hacı Hüseyn Zare, Qulam Əli Nəsirpur, Mirməhəmməd xan Haşimi, Əsəd xan Abbas Kəbiri, Nayib Əsgər Ağababa oğlu, Əli Bağban Əsgəri Dibavər, usta İbrahim Bənna, Mirzə Bağır Fütuhi Qiyami, məşədi İsmayil Müntəqəm Zaman, məşədi Tağı Seyid Cani, Məhəmməd Sadıq Memarzadə, Hilal Nasiri, Qulu Dəyirmançı, Abbasəli Dəyirmançı, Xəlil Siddiq Xəlili, Cəfər Kavyan, Məhəmməd Hüseyn Şorəvi, Əsəd Mehdi Çur Keçi, məşədi Müctəba Hüseynqulu Pur, İsmayil Siqari, Əhmədağa Xurşid Azəri, İsmayıl Zareipur, kərbəlayi Hüseyn Dəmirçi, Məhəmməd Karxanenejad, Məhəmmədəli Müqtədir İslami, Həsən Şeşənqoşt, İbrahim Səburi, Kazım Nikfər, Hüseyn Fərzudi, İsmaili, məşədi Mehdi Əmi, Naib Əsgər Bağban, məşədi Mahmud, Tağı Orucpur, Əhmədağa Bolənd Himmət, Məcid Əmirxizi, Mirmahmud, Həmid Nayib Əsgər oğlu, Əkbər Qəffari, Əhməd Səbətçi, Mahmud Çavuşi, Məhəmmədağa Fərşi Cəlali, Ağa Həmid İbrahimi, Əkbər Məhəmməd Tağızadə, Yadulla Bədipur, Qulamrza Qulupur, Əkbər Talışi Milani, Əli Qolabadi, Əkbər Nəqqaş Məhəmməd Əli Haşımzadə, Əsəd Xoşzəban, Məşədi Nağı Xavəri, hacı Zeynəlabdin Rəhimzadə, Əli Maşınçi, Əkbər Cavid, Rəssam Mövzezadə, doktor Ələm Amuz, Mircəfər Ədib, doktor İbrahimi, mühəndis Qəhrəmani, Arakel Hartunyan, mühəndis Əli Mirzəzadə, cənab Həsən Zəfiri, doktor Manukyan, Həsən Birəng, Zeynəlabdin Qiyami, Məhəmmədbağır Nokam, Həsən Şəkərçi, Musa Pənahi, Şeyx Həsən Səidiyan, kərbəlayi Mahmud Xosrovşahi, Mirrəhim Vilai, Etimad Natiq, Hüseyn Cavan, İlhami, Nağı Səfayi, Seyid Abadi, Hüseyn Ciddi, Mahmud Turabi, Simon Mkrtçyan, Dibaiyan, Böyük Əmin Fərşçiyan, Mirhaşım Əmir Arin, Adil Adilyan, Rza Rəsuli, doktor Ağayan, Əsgər Doguçu, Qəhrəman Qəhrəmanzadə, doktor Bağıri, Tağı Şərqi, Mirməhəmməd Qara Seyyidi, Hüseyn Şərqi, Əkbər Həsənzadə, Əli İbrahimzadə, doktor Məhəmməd Azad, mühəndis Ohancanyan, Sadıq Dadar, doktor Axundzadə, Səməd Səbahi, Cavad Şəfizadə, doktor Məsud Yusifzadə, İnayət Əhmədzadə, xanım doktor Şərqiyyə, Qəmər Yarqa, Səfərli Qadiri, Məhəmmədəli Zərdüştyan, Əsgərzadə, xanım Mövzezadə, Müzəffər Derəfşi, Yağub Məhəmmədi, Məhəmmədbağır Niknam, Yəhya Şeyda, Viram Miraktiyan, Mirrəhim Noi İran, Bürhanəddin Sübhi, Murtuza Ravəndi, Mirməhəmmədəli Vilai, Firidun İbrahimi, Farsiyan, Mirmehdi Çavuşi, məşədi Əkbər Müntəqəm Zaman, Mirqasım Çeşmazər, Ələkbər Nəhvili, Hüseyn Nobəri, Məcid Rusta, Cəfər Kaşef, Cəfər Əxgəri, cənab Lətif Şəmili, Hüseyn Səhhaf, Kərim Mahudçi, Vəfai, Əhməd Qəvidel, xanım Səkinə Ənbaz, məşədi Rza Abadi, məşədi Məhəmmədağa Çörəkçi, Davud Gevorkyan, xanım Marusa Kərimiyan, Sonya İsgəndəryan, Sələhşur, Abbasəli Znuzi, Mir Ələsgər Təbətabai, Rəsul Rzayi, Həsən Əhsəngər, Səttar Derəxşani, Qüdrət Sallaq, məşədi Əsgər Sallaq, Şəmsəli Səbahi, Xəlil Rövzəçi, Məhəmmədəli Abbas Kəbiri, Həsən Əlizadə, Əkbər Qulami, Eyvaz Qəhvəçi, Əhməd Rzayi, Xəlil Nizampur, Əhməd Ağacan, İzzətulla Nəsiri, Babgen Qoruqçuyan, məşədi Mahmud, Müseyib Rövşənfikr, Zirayi, Qurban, Hüseynqulu Bahar, Kamil, Xətai, Böyükağa Kalebpur, Məcid Zamanbəyli, Qulam Babayi, Feyzulla Talıbpur, Cəfər Mahmudzadə, kərbəlayi İbrahim Növhəxan, Əli Kermani, Məhəmməd Feyzi, Həsən Derəfşi, Həsən Şərifi, Hacı fabrika müdiri, Səməd Hamedi, Məhəmmədbağır Şəkul, Suren Çuçukayan, Ələkbər Səfiri, Mehdiqulu, Əli Çövkani, Movsesyan, Əkbər Daneş, Əkbərağa, Mişa, Əkbər Çərəndabi, Təvəkküli, Forutən, İslam Surxabi, məşədi Hüseyn Niya, məşədi Abbas, Məcid Cildi, Mustafa Tənuri, Əsgər Xürrəmdil, cənab Nağı Səhanzade, Tağı Çapar, Hüseynəli Xurşidi, Rəsul Böyükağa, İbrahim Şeşgilani, hacı Əli Xəlilzadə, məşədi Bağır Culfa, Həqiqi, Mirzəpur, Məhəmməd Məşhur Qara, Yusif Xacəvi, Qulamrza Məhəmmədzadə, Həsən Saebi, Nayib Əkbərxan, hacı Ələkbər Fəzili, Əsədulla Katibi, Hüseynpur Salehi, Mirmehdi Paknejad, Yaqub Fədakar, kərbəlayi Əkbər Rəncbər, hacı İbrahim Xəlil, Mədədyan, hacı Abbasəli, hacı Əsədulla, məşədi Məhəmməd Əzimi, Rza Rzayi, Həsən Dəstgoşadə, İsmayıl Biyo, İbrahim Əxbardeh, Mehdi Feyzipur, Məhəmmədəli Vəhif Kuhi, Məhəmməd İbrahim Əlizadə, Əbdüləli Pəjihudə, Mirnağı Sadat Xiyabani, Əli Rövşənfikr, Abbasəli Hökmabadi Pərviziyan, Əhməd Hamedi, Həsən Şotorbani, Qüdrət Bayrambəxş, Əliməhəmməd Natavani, Rəhim İmrani, Fərman Salek Yagubi, Hüseyn Səvar, Əsədulla Əlizadə, Səttar Sabuni, Əkbər Əlinejad, kərbəlayi İbrahim Zirəngi, Qulu Rəstgar, Mirələsgər Əkbərpur, Arşak Sahakyan, Yusif Dəbbaği, məşədi Əbdülrəhim, Qulam, kərbəlayi Tağı Əmi, Yusif Niki Nəccar, Abbasəli Bağçəran, Cabbar, Hüseyn Qələmdaş, məşədi Ağa Motorçu, məşədi Hüseyn Qazançalı, Rəhim Dəbbaq, Böyük Birinci, Cəmşid Ənbaz, Cəbbar Əmiriyan, İsmayıl Məhəmmədi, Ələkbər Fərdi.

Şərhlər bağlıdır.